Skip to main content

Regulamin

Regulamin sprzedaży internetowej prowadzonej przez Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Startowa 2, 85-744 Bydgoszcz zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000016011, NIP: 554-17-96-036, REGON 091410052, kapitał zakładowy 120 000,00 zł.

Regulamin sprzedaży internetowej, zwany dalej “Regulaminem” określa zasady prowadzenia transakcji  internetowych kupna-sprzedaży przez Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego Sp. z o.o., ul. Startowa 2, 85-744 Bydgoszcz, zwaną w dalszej części Regulaminu ZBPP Sp. z o.o.

1

Sprzedawcą jest firma: Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Startowa 2, 85-744 Bydgoszcz zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000016011,NIP: 554-17-96-036, REGON 091410052, kapitał zakładowy 120 000,00 zł, Tel. 52 365 05 10  Adres elektroniczny: sklep@instytut-sadkiewicza.pl.

2

Klientem jest pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, zdolna do dokonywania czynności prawnych, która zamawia i nabywa Towary w ZBPP Sp. z o.o., na warunkach określonych w Regulaminie, przy czym warunkiem dokonywania zamówień i nabywania Towarów przez Klienta jest posiadanie przez niego Konta na Stronie Internetowej.

3

Strona internetowa www.instytut-sadkiewicza.pl za pośrednictwem której Klient składa a Sprzedawca przyjmuje zamówienie dotyczące Towaru oferowanego w sprzedaży internetowej.

4

Towarem są produkty oferowane przez Sprzedawcę w sprzedaży internetowej, przy czym Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną.

5

Kontem internetowym jest baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień.

6

Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez Sprzedającego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, na Stronie Internetowej.

7

Wymagania sprzętowe: do zrealizowania przez Klienta zamówienia na Stronie Internetowej wymagany jest komputer, smartfon lub tablet z zainstalowanym systemem operacyjnym pozwalającym na dostęp do internetu za pomocą graficznej przeglądarki internetowej. Aby w pełni skorzystać z możliwości oferowanych przez nasze strony klient powinien:

  • korzystać z przeglądarki IE od wersji 11, Google Chrome lub Firefox,
  • włączyć obsługę języka JavaScript, ramek i stylów CSS,
  • a także włączyć obsługę okien wyskakujących (pop-up windows) – dla opcji płatności kartami płatniczymi on-line.

8

Klient może składać zamówienia i dokonywać zakupów w sprzedaży internetowej pod warunkiem uprzedniego zarejestrowania, to jest wypełnienia formularza, założenia Konta oraz uzyskania własnego loginu a także akceptacji niniejszego regulaminu, Zasad Ochrony Prywatności i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Uzyskanie loginu jest możliwe już przy składaniu pierwszego zamówienia, podczas którego Klient ma możliwość wypełnienia formularza. Wówczas Klient może zasugerować własny login, który po zarejestrowaniu, wraz z hasłem, prześlemy drogą elektroniczną. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy zarejestrowania loginu, w przypadku gdy dany login został już wcześniej nadany.

9

Szczegółowa instrukcja składania zamówienia prezentowana jest w trakcie dokonywania zakupu.

10

Zakupów dokonywać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej zdolne do dokonywania czynności prawnych.

11

Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi po akceptacji zamówienia przez Klienta.

12

Przed pierwszym logowaniem na Stronie Internetowej Klient składa oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zaznaczając pole wyboru przy oświadczeniu o treści:

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Zasad Ochrony Prywatności  sadkiewicz.pl oraz regulamin sprzedaży internetowej ZBPP Sp. z o.o. oraz wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez ZBPP Sp. z o.o. jako prowadzącą stronę internetową  www.instytut-sadkiewicza.pl, podanych przeze mnie danych osobowych, na podstawie udzielonego upoważnienia teraz i w przyszłości, na zasadach i w celach określonych w Regulaminie sprzedaży internetowej ZBPP Sp. z o.o.  oraz zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Jednocześnie oświadczam, iż zapoznając się z Regulaminami poinformowany zostałem o prawie do wglądu do moich danych oraz ich poprawiania.

Nie złożenie przez Klienta oświadczenia o powyższej treści uniemożliwi jego zarejestrowanie i otrzymanie własnego loginu, a w dalszej konsekwencji składanie zamówień w sprzedaży internetowej.

13

Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia zamówienia na podany przez niego adres mailowy.

14

Sprzedaż produktów realizowana jest w cenie obowiązującej na dzień złożenia zamówienia uwidocznionej przy zdjęciu lub opisie zamawianego produktu. Ceny produktów są cenami detalicznymi i zawierają wszystkie cła i podatki. Ceny podano w złotówkach.

15

Zamówienia złożone przez Klientów nie przestrzegających Regulaminu nie będą realizowane.

16

W razie wystąpienia braku zamówionego Towaru albo gdy zamówiony Towar jest chwilowo niedostępny, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta przed realizacją Zamówienia w celu zaproponowania alternatywnego produktu lub anulowania zamówienia. W przypadku, gdy Klient nie wyrazi zgody na realizację Zamówienia w innej formie (w szczególności na zamianę Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i cenie), Zamówienie zostanie anulowane lub jeśli Klient wyrazi zgodę, pomniejszone o brakujący Towar.

17

W celu potwierdzenia złożonego zamówienia pracownik Sprzedawcy może skontaktować się z Klientem pod podany przez Klienta numer telefonu w przypadku wątpliwości i ewentualnych braków w asortymencie. W uzasadnionych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia.

18

Towar sprzedawany “na wagę”, sprzedawany jest po zważeniu u Sprzedawcy.

19

Zamówienia realizowane są w termoizolacyjnych lodówkach, opakowaniach kartonowych, torbach foliowych lub plastikowych skrzyniach.

20

Dostawa zamówienia dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Sprzedawca umożliwia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Zamówienia:

  • odbiór osobisty pod adresem ZBPP Sp. z o.o. ul. Startowa 2 w Bydgoszczy w dni robocze w godzinach od 13:00 do 17:00.
  • dostawa zrealizowana przez Sprzedawcę na terenie miasta Bydgoszczy,
  • przesyłka kurierska na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Odbiór osobisty Zamówienia przez Klienta jest bezpłatny, po uprzednim opłaceniu zamówionego towaru.

Dostawa Zamówienia do Klienta jest odpłatna, koszt dostawy Zamówienia na terenie miasta Bydgoszczy i obszarze Rzeczypospolitej Polskiej jest wskazywany Klientowi na stronie internetowej w trakcie składania zamówienia przed wyrażeniem przez Klienta woli zawarcia umowy sprzedaży.

21

Wartość zamówień kilku Klientów dokonanych na ten sam adres nie ulega sumowaniu.
Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innych dni nie realizowania Zamówień niż określone w zdaniu poprzednim, po uprzednim umieszczeniu informacji o tym fakcie na stronie internetowej ZBPP Sp. z o.o.

22

Faktura VAT zostanie doręczona wraz z zamówieniem w przypadku zgłoszenia przez Klienta żądania otrzymania faktury poprzez zaznaczenie właściwej opcji w formularzu zamówienia. W pozostałych przypadkach wraz z dostawą Klient otrzymuje paragon fiskalny.

23

W momencie akceptacji zamówienia, Klient ma możliwość wyboru następujących form płatności za dokonane zakupy, to jest:

  1. Za pomocą płatności online, przelewem bankowym przy odbiorze osobistym.
  2. Za pomocą płatności online, przelewem bankowym  przy dostawie zrealizowanej przez Sprzedawcę na terenie miasta Bydgoszczy.
  3. Za pomocą płatności online, przelewem bankowym przy realizacji Zamówienia przesyłką kurierską na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem miasta Bydgoszczy.

24

Klient przed dokonaniem odbioru towaru ma możliwość sprawdzenia towaru  w obecności przedstawiciela – sprzedawcy. Wszelkie reklamacje należy zgłosić w pierwszej kolejności do przedstawiciela – sprzedawcy przekazującego zamówienie. W przypadku stwierdzenia wad produktu po odebraniu ich przez klienta należy kontaktować się z ZBPP Sp. z o.o.

25

ZBPP Sp. z o.o. ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Klientach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia Klientom usług na najwyższym poziomie, co obejmuje m.in. informowanie Klientów o oferowanych przez Sprzedawcę Towarach. Zbierane są informacje o Klientach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub dane osobowo-adresowe. Informacje te, nie są udostępniane osobom trzecim i służą głównie do realizacji zobowiązań wobec Klientów, obejmujących m.in. dostarczanie zamówionych towarów, rozliczanie transakcji i ewentualne subskrybowanie wiadomości (np. wysyłanie informacji o naszej firmie oraz materiałów promocyjnych) a także wykorzystywane są na potrzeby polepszania jakości usług świadczonych na rzecz Klientów.
Adresy IP użytkowników są wykorzystywane w celach statystycznych. Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Klientów Sklepu Internetowego.
Informacje kontaktowe Klientów są także wykorzystywane w celu nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku konieczności potwierdzenia zamówienia). Użytkownicy mają możliwość zrezygnowania z otrzymywania listów elektronicznych, co do których uprzednio wyrazili zgodę na ich otrzymywanie.

26

Mając na celu ochronę danych Klientów przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją witryna sprzedaży internetowej zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, określone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 Nr 100, poz. 1024). Sprzedawca zobowiązany jest chronić wszelkie informacje ujawnione przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych Klientów zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych.

27

Dostęp do danych osobowo-adresowych Klientów ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników ZBPP Sp. z o.o.

28

Sprzedawca nie gromadzi żadnych informacji o swoich użytkownikach – pozostają oni anonimowi tak długo, dopóki oni sami nie zdecydują się na ujawnienie swoich danych osobowych. Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych – dane osobowe Klientów są przechowywane w serwerze ZBPP Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.

29

Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby Sprzedawcy i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej \ prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.

30

Firma ZBPP Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przetwarza dane osobowe na podstawie udzielonego upoważnienia jako administrator systemu informatycznego. Każdy z Klientów dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawem sprzeciwu, który należy zgłosić do siedziby Sprzedawcy.

31

Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub które ulegają szybkiemu zepsuciu.