Skip to main content

Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

Uprzejmie informujemy, że Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego Sp. z o.o. w Bydgoszczy przy ul. Startowa 2 przetwarzają następujący zakres danych osobowych kontrahentów: nazwa działalności gospodarczej, adres siedziby, numer NIP, adres
e-mail, telefon.
Dane te są pozyskiwane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych (sprzedaż/zakup), zapytań ofertowych lub korespondencji z naszą firmą z dniem przeprowadzenia w/w czynności.

W świetle powyższego Pragniemy poinformować, że:

I

Administratorem danych osobowych (dalej: Administrator) jest:
Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego Sp. z o.o. NIP 554-17-96-036
KRS 0000016011
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Startowa 2 85-744 Bydgoszcz lub email:sekretariat@sadkiewicz.pl

II

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

III

Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę polegają na oferowaniu klientom produktów i usług. Spółka nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie. Przetwarzanie danych osobowych mieści się w zakresie działalności gospodarczej naszej firmy.

IV

Dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia przez naszą firmę działalności gospodarczej polegającej na produkcji i sprzedaży urządzeń laboratoryjnych i świadczenia usług oraz pozostałej działalności gospodarczej określonej w KRS.

V

Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie – tj. dostępne na stronach www oraz rejestry urzędowe (KRS, REGON itp.)

VI

Okres przez który dane osobowe będą przechowywane:

czas niezbędny dla prawidłowej realizacji w/w celów.

VII

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia danych osobowych,
– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
– przenoszenia danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VIII

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.