Skip to main content

Informacja o wyniku postępowania ofertowego

Niniejszym informujemy, iż w ramach postępowania ofertowego z dnia 21.02.2018r. dotyczącego Wyboru Wykonawcy prac badawczo-rozwojowych, ZBPP Sp. z o.o. działając zgodnie z zasadami ww. zapytania ofertowego, na Wykonawcę wybrał Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Zarządzania.

Ww. postępowanie ofertowe było prowadzone w związku z realizacją projektu “Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” pt.: „Inteligentna platforma hybrydowego kształcenia zawodowego w branży żywnościowej”, realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.