Skip to main content

Szkoleniem w zakresie pobierania próbek ziarna zbóż, nasion roślin strączkowych i ich przetworów oraz nasion oleistych  – rzeczoznawca (próbobiorca) 0404 2023

 • Instytut Sadkiewicza CPKZ
 • 4 kwietnia 2023
 • wtorek, 9:00 do 15:00
 • DR Józef Sadkiewicz
 • 48523650520

Contact event manager

1 2 3 4

Tickets details

 • Sorry, Event passed
View cart
Thank you Kindly

Szkoleniem w zakresie pobierania próbek ziarna zbóż, nasion roślin strączkowych i ich przetworów oraz nasion oleistych  – rzeczoznawca (próbobiorca) 0404 2023

Instytut Sadkiewicza CPKZ

wtorek, 9:00 do 15:00
4 kwietnia 2023

000000

mgr Jerzy Dąbrowski

Organizer's other events

Szkoleniem w zakresie pobierania próbek ziarna zbóż, nasion roślin strączkowych i ich przetworów oraz nasion oleistych  – rzeczoznawca (próbobiorca) 0404 2023

Instytut Sadkiewicza CPKZ

wtorek, 9:00 do 15:00
4 kwietnia 2023

PRINT

Szkolenie- kurs przygotowujący do egzaminu państwowego na rzeczoznawcę (próbobiorcę)

w zakresie pobierania próbek ziarna zbóż, nasion roślin strączkowych i ich przetworów

oraz 

w zakresie pobierania próbek nasion oleistych .

Tematyka:

 • Jakość handlowa przetworów  w aspekcie kontroli surowca. Nadzór nad wyrobem gotowym – zasady pobierania próbek – rola rzeczoznawcy.
  Szkolenie w zakresie pobieranie próbek ziarna zbóż, nasion roślin strączkowych i ich przetworów oraz w zakresie pobierania próbek nasion roślin oleistych.

Po zdaniu egzaminu pisemnego i teoretycznego przed Państwową Komisją kursant uzyska uprawnienia rzeczoznawca (próbobiorca)-

 • w zakresie pobierania próbek ziarna zbóż, nasion roślin strączkowych i ich przetworów
 • w zakresie pobierania próbek nasion oleistych .

Harmonogram szkolenia dla kandydatów na rzeczoznawców:

9:00 Rozpoczęcie szkolenia- wykładowca mgr Jerzy Dąbrowski

Podstawy prawne i zakres działania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych:

Zakres działania, obowiązki i uprawnienia rzeczoznawców:
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r o jakości handlowej artykułów
rolno-spożywczych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 2212): rozporządzenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie nabywania
uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości
handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokumentowania tych czynności
(Dz.U.z 2016 poz.398 z późn zm. Ogólne zasady pobierania próbek

Przepisy i dokumenty normalizacyjne dotyczące ogólnych zasad  pobierania próbek w oparciu o:
– Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2003 r.
w sprawie szczegółowych warunków pobierania próbek artykułów rolno-
spożywczych (Dz. U.z 2003 Nr 59, poz. 526 późn. zm.),
– PN-83/N-03010 Statystyczne kontrole jakości

Szczegółowe zasady pobierania – PN-EN ISO 24333:2012
Ziarno zbóż i przetwory zbożowe Pobieranie próbek. – PN-R-74013:2012.
Ziarno zbóż.- Wstępna kontrola jakości i badanie cech organoleptycznych

Szczegółowe zasady pobierania – Norma Europejska EN ISO 21294:2017 Oilseeds – Manual or automatic discontinuous sampling (PN-R-66149:199 Ziarno roślin oleistych. Ocena organoleptyczna. (PN-EN ISO 542:1997 Nasiona oleiste. Pobieranie próbek)

Kurs zakończy się egzaminem przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Głównego Inspektora IJHARS

Ilość miejsc ograniczona max. 30 osób.

Po zdaniu egzaminu pisemnego i teoretycznego przed Państwową Komisją uprawnienia rzeczoznawca (próbobiorca)-

 • w zakresie pobierania próbek ziarna zbóż, nasion roślin strączkowych i ich przetworów
 • w zakresie pobierania próbek nasion oleistych .

Cena brutto za pakiet: 1000 zł /za osobę (cena nie zawiera opłaty za egzamin Państwowy)

(nie zabezpieczamy noclegów i dojazdu na szkolenia)

Zachęcamy do szkoleń!

Uwaga ! Uczestnik szkolenia musi uiścić dodatkową  opłatę za egzamin Państwowy.

Informacja dla uczestników szkolenia i egzaminu kwalifikacyjnego dla rzeczoznawców oraz wysokość opłaty  za egzamin  informacji udziela WIJHARS w Bydgoszczy  Tel. 523228710, e-mail: wibydgoszcz@ijhars.gov.pl

Egzamin:
Termin : 04.04.2023 roku godzina 14:30
Miejsce : Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego sp. z o.o. ul. Startowa 2, 85-744 Bydgoszcz.
Koszt egzaminu: 317,31 zł złote od osoby proszę przelać przed egzaminem na konto:
GIJHARS Warszawa NBP O/Wa-wa 85 1010 1010 0063 6322 3100 0000

Przed egzaminem  należy dokonać wpłatę na w/w konto  (dowód przelewu proszę przynieść na egzamin) :

(koszt egzaminu to 5% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291), zwanego dalej “przeciętnym wynagrodzeniem”, za rok poprzedzający rok przeprowadzenia egzaminu)

Po zdaniu egzaminu pisemnego i teoretycznego przed Państwową Komisją uczestnik uzyska uprawnienia rzeczoznawca (próbobiorca)-

 • w zakresie pobierania próbek ziarna zbóż, nasion roślin strączkowych i ich przetworów oraz 
 • w zakresie pobierania próbek nasion oleistych