Skip to main content

Kurs  Zielarz-fitoterapeuta kod zawodu 323012.

ZDROWIE

Event details

  • Instytut Sadkiewicza CPKZ
  • 6 kwietnia 2019
  • sobota, 9:00 do 17:00
  • Dr Katarzyna Sadowska
  • +48509 242 652

Contact event manager

1 2 3 4

Tickets details

  • Sorry, Event passed
  • Sorry, Event passed
View cart
Thank you Kindly

Kurs  Zielarz-fitoterapeuta kod zawodu 323012.

Instytut Sadkiewicza CPKZ

sobota, 9:00 do 17:00
6 kwietnia 2019

000000

Dr Katarzyna Sadowska

+48509 242 652

roslinylecznicze@op.pl

Organizer's other events

Kurs  Zielarz-fitoterapeuta kod zawodu 323012.

Instytut Sadkiewicza CPKZ

sobota, 9:00 do 17:00
6 kwietnia 2019

PRINT

Informacje dotyczące programu kursu:

dr Katarzyna Sadowska tel. 509 242 652;

Kurs skierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych tematyką zielarstwa i fitoterapii jak również do osób wiążących swoją przyszłość zawodową z poradnictwem i prowadzeniem sklepów zielarsko-medycznych.

  • Absolwenci kursu nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu Zielarz-fitoterapeuta kod 323012.
  • Kurs realizuje treści kształcenia ujęte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego (Dz. U. 2009 Nr 21, poz.118).

Kurs kończy się egzaminem po którym absolwenci otrzymują Zaświadczenie  ukończenia kursu w zawodzie Zielarz- fitoterapeuta, kod zawodu 323012.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. (Dz.U.2014 poz.1145)

Instytut Sadkiewicza – Centrum Przyjaznego Kształcenia Zawodowego jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego działającą w formach pozaszkolnych zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół nr 5/12 wydane przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Profil dydaktyczny kursu:

Wśród wykładowców znajdują się pracownicy naukowo-dydaktyczni bydgoskich Uniwersytetów, będący specjalistami w zakresie prowadzonych przedmiotów. Część zajęć prowadzonych jest przez lekarzy praktyków i farmaceutów. Przekazywana wiedza jest zgodna z aktualnymi monografiami roślin leczniczych zawartych w Farmakopei Polskiej i Europejskiej; ESCOP (European Scientific Cooperative on Phytotherapy); Komisji E; EMA (European Medicines Agency) -Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC) oraz przepisami i zasadami pozyskiwania surowców zielarskich. Zioła, suplementy i inne terapie zaliczane do nurtu medycyny alternatywnej nie będą przedmiotem kursu.

Istotnym aspektem jest etyka pracy zielarza fitoterapeuty, uwzględniająca współpracę z lekarzem, farmaceutą, dietetykiem. Samo ziołolecznictwo (fitoterapia) postrzegane jest jako wspomaganie klasycznej terapii jako: leki ziołowe łagodnie działające w pediatrii, w okresie prenatalnym, w chorobach przewlekłych, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów geriatrycznych, jako łagodzenie skutków klasycznych terapii, w rekowalestencji, wspomagająco w dietoterapii, w kosmetologii oraz innych przypadkach wskazanych bądź konsultowanych z lekarzem.

Ze względu na zakres i poziom przedstawianej wiedzy i umiejętności kurs wskazany jest dla osób z wyższym wykształceniem.

Do tej pory Ministerstwo Zdrowia nie wydało przepisów prawnych odnoszących się do kompetencji zawodowych Zielarza fitoterapeuty. Nie określono przedmiotów obowiązkowych ani liczby godzin koniecznych do uzyskania świadectwa zawodowego.

Efekty szkolenia:

Absolwent kursu ma wiedzę na temat źródeł pozyskiwania surowców zielarskich ze stanu naturalnego i z upraw polowych. Potrafi dobrać odpowiednie metody suszenia i przechowywania roślin zielarskich oraz badania jakościowe surowca. Osoba po ukończeniu szkolenia zna podstawowe grupy związków czynnych, rozróżnia lek ziołowy od suplementu diety i tradycyjnej żywności, zna główne grupy wtórnych metabolitów roślinnych o znaczeniu terapeutycznym, potrafi omówić właściwości i zastosować zioła w wybranych jednostkach chorobowych. Zna przeciwwskazania, ograniczenia i interakcje stosowania omawianych leków ziołowych. Ma wiedzę na temat zastosowania roślin zielarskich w kosmetyce. Posiada umiejętność asertywnej komunikacji z klientem szukającym porady fitoterapeutycznej. Zna etyczne aspekty pracy zielarza fitoterapeuty i rozumie konieczność współpracy z lekarzem, farmaceutą i dietetykiem.

Program kursu:

l.p. Przedmiot Liczba godzin Osoba prowadząca
1 Botanika farmaceutyczna

Rozpoznawanie i oznaczanie roślin w terenie

18

(10 wykłady, 4 ćwiczenia, 4 terenowe)

dr Dorota Gawenda Kempczyńska
2 Farmakognozja i towaroznawstwo zielarskie 20

(14 godzin wykłady, 6 godzin ćwiczenia)

dr M. Balcerek
3 Podstawy farmakologii 8 dr D. Modnicki
4 Technologia postaci leku roślinnego 12 dr D. Modnicki
5 Dietetyka i fizjologia żywienia 8 dr K. Sadowska
6 Podstawy diagnostyki medycznej 8 mgr Krzysztof Krajewski
7 Interakcje leków z żywnością 6 dr J. Przybyszewska
8 Pozyskiwanie roślin leczniczych ze stanu naturalnego i upraw polowych 10

(6 wykłady, 4 terenowe)

prof. dr hab. J. Andrzejewska
9 Suplementy diety 6 dr K. Sadowska
10 Fitoterapia w:

–       geriatrii

–       pediatrii

–       chorobach metabolicznych

–       ginekologii i urologii

–       wspomagająca odchudzanie

–       dermatologii

ćwiczenia – studium przypadków

26

4

4

4

4

2

2

6

dr D. Modnicki, dr. J. Obuszewski, lek. med. S. Wójtewicz, dr K. Sadowska
11 Etyka zawodu zielarz fitoterapeuta i komunikacja z klientem 8 mgr R. Sadowski, dr K. Sadowska
12 Anatomia i fizjologia człowieka 6 lek. med.  S. Wójtewicz
13 Pierwsza pomoc 6 mgr Krzysztof Krajewski
14 Zioła w kosmetyce 6 dr M. Balcerek
15 Prawne uwarunkowania obrotu lekami ziołowymi i suplementami diety 4 dr inż. Katarzyna Sadowska
SUMA         152

Weryfikacja efektów kształcenia: egzamin testowy, pytania problemowe i rozpoznawanie surowców zielarskich.

Materiały szkoleniowe w formie wykładów przesyłanych elektronicznie, platforma e-learningowa: www.edubake.edu.pl

 Liczba godzin dydaktycznych: 152 godziny dydaktyczne, wykłady, ćwiczenia, zajęcia terenowe, wszystkie prowadzone bezpośrednio.

Forma kursu: zjazdy sobota i niedziela, na ogół dwa razy w miesiącu:

kwiecień – 6,7 i 27,28
maj – 11,12 i 25,26
czerwiec – 8,9 i 29,30
wrzesień – 14,15 i 28,29
październik 12,13 i 26,27

Metody dydaktyczne: wykład multimedialny, studium przypadków, pokaz eksponatów ziół, zajęcia terenowe

Planowane rozpoczęcie kursu: kwiecień/listopad 2019 – zakończenie koniec listopad 2019

Miejsce kursu: Bydgoszcz ul. Startowa 2,Instytut Sadkiewicza – Centrum Przyjaznego Kształcenia Zawodowego.

Cena kursu: 3400 zł

w tym 200 zł wpisowego

Minimalna liczba osób 12.

Informacje dotyczące programu kursu:

dr Katarzyna Sadowska tel. 509 242 652;

e-mail:  roslinylecznicze@op.pl

Efekty szkolenia:

Absolwent kursu ma wiedzę na temat źródeł pozyskiwania surowców zielarskich ze stanu naturalnego i z upraw polowych. Potrafi dobrać odpowiednie metody suszenia i przechowywania roślin zielarskich oraz badania jakościowe surowca. Osoba po ukończeniu szkolenia zna podstawowe grupy związków czynnych, rozróżnia lek ziołowy od suplementu diety i tradycyjnej żywności, zna główne grupy wtórnych metabolitów roślinnych o znaczeniu terapeutycznym, potrafi omówić właściwości i zastosować zioła w wybranych jednostkach chorobowych.

Zna przeciwwskazania, ograniczenia i interakcje stosowania omawianych leków ziołowych. Ma wiedzę na temat zastosowania roślin zielarskich w kosmetyce. Posiada umiejętność asertywnej komunikacji z klientem szukającym porady fitoterapeutycznej. Zna etyczne aspekty pracy zielarza fitoterapeuty i rozumie konieczność współpracy z lekarzem, farmaceutą i dietetykiem.

Informacje dotyczące programu kursu oraz wszelkie pytania prosimy kierować:

dr Katarzyna Sadowska

telefony kontaktowy

tel. 509 242 652  Dr Katarzyna Sadowska

tel. 52 365 05 10 sekretariat szkoły

e-mail:

roslinylecznicze@op.pl

sekretariat@sadkiewicz.pl

Instytut Sadkiewicza – Centrum Przyjaznego Kształcenia Zawodowego jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego działającą w formach pozaszkolnych zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół nr 5/12 wydane przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy.