Skip to main content

II edycja Kurs  Zielarz-fitoterapeuta kod zawodu 323012.

ZDROWIE

Event details

 • Instytut Sadkiewicza CPKZ
 • 28 marca 2020
 • sobota, 9:00 do 17:00
 • Dr Katarzyna Sadowska
 • +48509 242 652

Contact event manager

1 2 3 4
Thank you Kindly

II edycja Kurs  Zielarz-fitoterapeuta kod zawodu 323012.

Instytut Sadkiewicza CPKZ

sobota, 9:00 do 17:00
28 marca 2020

000000

Dr Katarzyna Sadowska

+48509 242 652

roslinylecznicze@op.pl

Organizer's other events

II edycja Kurs  Zielarz-fitoterapeuta kod zawodu 323012.

Instytut Sadkiewicza CPKZ

sobota, 9:00 do 17:00
28 marca 2020

PRINT

Informacje dotyczące programu kursu:

dr Katarzyna Sadowska tel. 509 242 652;

Kurs skierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych tematyką zielarstwa i fitoterapii jak również do osób wiążących swoją przyszłość zawodową z poradnictwem i prowadzeniem sklepów zielarsko-medycznych.

 • Absolwenci kursu nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu Zielarz-fitoterapeuta kod 323012.
 • Kurs realizuje treści kształcenia ujęte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego (Dz. U. 2009 Nr 21, poz.118).

Kurs kończy się egzaminem po którym absolwenci otrzymują Zaświadczenie  ukończenia kursu w zawodzie Zielarz- fitoterapeuta, kod zawodu 323012.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. (Dz.U.2014 poz.1145)

Instytut Sadkiewicza – Centrum Przyjaznego Kształcenia Zawodowego jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego działającą w formach pozaszkolnych zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół nr 5/12 wydane przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Profil dydaktyczny kursu:

Wśród wykładowców znajdują się pracownicy naukowo-dydaktyczni bydgoskich Uniwersytetów, będący specjalistami w zakresie prowadzonych przedmiotów. Część zajęć prowadzonych jest przez lekarzy praktyków i farmaceutów. Przekazywana wiedza jest zgodna z aktualnymi monografiami roślin leczniczych zawartych w Farmakopei Polskiej i Europejskiej; ESCOP (European Scientific Cooperative on Phytotherapy); Komisji E; EMA (European Medicines Agency) -Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC) oraz przepisami i zasadami pozyskiwania surowców zielarskich. Zioła, suplementy i inne terapie zaliczane do nurtu medycyny alternatywnej nie będą przedmiotem kursu.

Istotnym aspektem jest etyka pracy zielarza fitoterapeuty, uwzględniająca współpracę z lekarzem, farmaceutą, dietetykiem. Samo ziołolecznictwo (fitoterapia) postrzegane jest jako wspomaganie klasycznej terapii jako: leki ziołowe łagodnie działające w pediatrii, w okresie prenatalnym, w chorobach przewlekłych, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów geriatrycznych, jako łagodzenie skutków klasycznych terapii, w rekowalestencji, wspomagająco w dietoterapii, w kosmetologii oraz innych przypadkach wskazanych bądź konsultowanych z lekarzem.

Ze względu na zakres i poziom przedstawianej wiedzy i umiejętności kurs wskazany jest dla osób z wyższym wykształceniem.

Do tej pory Ministerstwo Zdrowia nie wydało przepisów prawnych odnoszących się do kompetencji zawodowych Zielarza fitoterapeuty. Nie określono przedmiotów obowiązkowych ani liczby godzin koniecznych do uzyskania świadectwa zawodowego.

Efekty szkolenia:

Absolwent kursu ma wiedzę na temat źródeł pozyskiwania surowców zielarskich ze stanu naturalnego i z upraw polowych. Potrafi dobrać odpowiednie metody suszenia i przechowywania roślin zielarskich oraz badania jakościowe surowca. Osoba po ukończeniu szkolenia zna podstawowe grupy związków czynnych, rozróżnia lek ziołowy od suplementu diety i tradycyjnej żywności, zna główne grupy wtórnych metabolitów roślinnych o znaczeniu terapeutycznym, potrafi omówić właściwości i zastosować zioła w wybranych jednostkach chorobowych. Zna przeciwwskazania, ograniczenia i interakcje stosowania omawianych leków ziołowych. Ma wiedzę na temat zastosowania roślin zielarskich w kosmetyce. Posiada umiejętność asertywnej komunikacji z klientem szukającym porady fitoterapeutycznej. Zna etyczne aspekty pracy zielarza fitoterapeuty i rozumie konieczność współpracy z lekarzem, farmaceutą i dietetykiem.

Program kursu:

l.p. Przedmiot Liczba godzin Osoba prowadząca
1 Botanika farmaceutyczna

Rozpoznawanie i oznaczanie roślin w terenie

18

(10 wykłady, 4 ćwiczenia, 4 terenowe)

dr Dorota Gawenda Kempczyńska
2 Farmakognozja i towaroznawstwo zielarskie 20

(14 godzin wykłady, 6 godzin ćwiczenia)

dr M. Balcerek
3 Podstawy farmakologii 8 dr D. Modnicki
4 Technologia postaci leku roślinnego 12 dr D. Modnicki
5 Dietetyka i fizjologia żywienia 8 dr K. Sadowska
6 Podstawy diagnostyki medycznej 8 mgr Krzysztof Krajewski
7 Interakcje leków z żywnością 6 dr J. Przybyszewska
8 Pozyskiwanie roślin leczniczych ze stanu naturalnego i upraw polowych 10

(6 wykłady, 4 terenowe)

prof. dr hab. J. Andrzejewska
9 Suplementy diety 6 dr K. Sadowska
10 Fitoterapia w:

–       geriatrii

–       pediatrii

–       chorobach metabolicznych

–       ginekologii i urologii

–       wspomagająca odchudzanie

–       dermatologii

ćwiczenia – studium przypadków

26

4

4

4

4

2

2

6

dr D. Modnicki, dr. J. Obuszewski, lek. med. S. Wójtewicz, dr K. Sadowska
11 Etyka zawodu zielarz fitoterapeuta i komunikacja z klientem 8 mgr R. Sadowski, dr K. Sadowska
12 Anatomia i fizjologia człowieka 6 lek. med.  S. Wójtewicz
13 Pierwsza pomoc 6 mgr Krzysztof Krajewski
14 Zioła w kosmetyce 6 dr M. Balcerek
15 Prawne uwarunkowania obrotu lekami ziołowymi i suplementami diety 4 dr inż. Katarzyna Sadowska
SUMA         152

Weryfikacja efektów kształcenia: egzamin testowy, pytania problemowe i rozpoznawanie surowców zielarskich.

Materiały szkoleniowe w formie wykładów przesyłanych elektronicznie, platforma e-learningowa: www.edubake.edu.pl

 Liczba godzin dydaktycznych: 152 godziny dydaktyczne, wykłady, ćwiczenia, zajęcia terenowe, wszystkie prowadzone bezpośrednio.

Forma kursu: zjazdy sobota i niedziela, na ogół dwa razy w miesiącu:

Pierwsze 5 terminów:

Zjazd 1 – 28,29 marca

Zjazd 2 – 25, 26 kwietnia

Zjazd 3 – 16,17 maja

Zjazd 4 – 6,7 czerwca

Zjazd 5 – 20, 21 czerwca

Metody dydaktyczne: wykład multimedialny, studium przypadków, pokaz eksponatów ziół, zajęcia terenowe

Planowane rozpoczęcie kursu:marzec/listopad 2020 – zakończenie koniec listopad 2020

Miejsce kursu: Bydgoszcz ul. Startowa 2,Instytut Sadkiewicza – Centrum Przyjaznego Kształcenia Zawodowego.

Cena kursu: 3.400 zł ( trzy tysiące czterysta złotych ) brutto  w tym 200 zł wpisowego (bezzwrotne)

Obowiązek odpłatności powstaje na podstawie oświadczenia złożonego najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem pierwszego zjazdu.

 1. Opłata może być uiszczana jednorazowo, w systemie semestralnym lub miesięcznie.
 2. Wyboru systemu uiszczania opłat należy dokonać w oświadczeniu. Jeżeli wybór nie zostanie dokonany, przyjmuje się, że opłata zostanie uiszczona jednorazowo.
 3. W przypadku przyjęcia kandydata na kurs po pierwszym zjeździe, uiszcza on opłatę zgodnie z wybranym systemem uiszczania opłat, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia.
 4. Opłatę uiszcza się w formie bezgotówkowej na indywidualny rachunek bankowy. Za datę dokonania opłaty przyjmuje się datę uznania rachunku Szkoły.
 5. Za kształcenie w kursie uczestnik uiszcza opłatę w następujących terminach:  1) jednorazowo – najpóźniej do dnia pierwszego zjazdu;2)  w systemie semestralnym – najpóźniej do dnia pierwszego zjazdu w pierwszym semestrze i 7 dni od pierwszego zjazdu w kolejnych semestrach;3)  w systemie miesięcznym – najpóźniej do dnia pierwszego zjazdu pierwszą ratę i pozostałe raty do 7 dnia w kolejnych miesiącach.
  1. Za opóźnienie w uiszczeniu opłaty, pobierane są odsetki ustawowe.
  2. Odsetki są pobierane, jeśli opóźnienie przekroczy 3 dni.

Informacje dotyczące programu kursu:

Minimalna liczba osób 12.

dr Katarzyna Sadowska tel. 509 242 652;

e-mail:  roslinylecznicze@op.pl lub sekretariat@sadkiewicz.pl

wzór oświadczenia

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OPŁAT ZA KURS

…………………………………………………………….

imię i nazwisko osoby przyjętej na studia podyplomowe PESEL: …………………………………………………

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem kursu i z Zasadami pobierania opłat za kształcenie  w Instytucie Sadkiewicz CPKZ przy ZBPP sp. z o.o. w Bydgoszczy

WYBÓR SYSTEMU UISZCZANIA OPŁAT ZA STUDIA

Oświadczam, że opłatę za kurs w zakresie Zielarz-fitoterapeuta uiszczał/a będę*:

jednorazowo

semestralnie

miesięcznie

* właściwe zaznaczyć
Jeżeli wybór nie zostanie dokonany, przyjmuje się, że opłata zostanie uiszczona jednorazowo.

WNIOSKUJĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY TAK / NIE

……………………………………

(data i podpis Uczestnika)

Oświadczenie należy złożyć w oryginale lub przesłać skan dokumentu najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem pierwszego zjazdu.
Oryginał dokumentu należy przekazać najpóźniej w dni pierwszego zjazdu.

Efekty szkolenia:

Absolwent kursu ma wiedzę na temat źródeł pozyskiwania surowców zielarskich ze stanu naturalnego i z upraw polowych. Potrafi dobrać odpowiednie metody suszenia i przechowywania roślin zielarskich oraz badania jakościowe surowca. Osoba po ukończeniu szkolenia zna podstawowe grupy związków czynnych, rozróżnia lek ziołowy od suplementu diety i tradycyjnej żywności, zna główne grupy wtórnych metabolitów roślinnych o znaczeniu terapeutycznym, potrafi omówić właściwości i zastosować zioła w wybranych jednostkach chorobowych.

Zna przeciwwskazania, ograniczenia i interakcje stosowania omawianych leków ziołowych. Ma wiedzę na temat zastosowania roślin zielarskich w kosmetyce. Posiada umiejętność asertywnej komunikacji z klientem szukającym porady fitoterapeutycznej. Zna etyczne aspekty pracy zielarza fitoterapeuty i rozumie konieczność współpracy z lekarzem, farmaceutą i dietetykiem.

Informacje dotyczące programu kursu oraz wszelkie pytania prosimy kierować:

dr Katarzyna Sadowska

telefony kontaktowy

tel. 509 242 652  Dr Katarzyna Sadowska

tel. 52 365 05 10 sekretariat szkoły

e-mail:

roslinylecznicze@op.pl

sekretariat@sadkiewicz.pl

Instytut Sadkiewicza – Centrum Przyjaznego Kształcenia Zawodowego jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego działającą w formach pozaszkolnych zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół nr 5/12 wydane przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy.