Skip to main content

Kurs – Fitoterapia II°

ZDROWIE

Event details

 • Instytut Sadkiewicza CPKZ
 • 22 lutego 2020
 • sobota, 9:00 do 17:00
 • Dr Katarzyna Sadowska
 • +48509 242 652

Contact event manager

1 2 3 4
Thank you Kindly

Kurs – Fitoterapia II°

Instytut Sadkiewicza CPKZ

sobota, 9:00 do 17:00
22 lutego 2020

000000

Dr Katarzyna Sadowska

+48509 242 652

roslinylecznicze@op.pl

Organizer's other events

Kurs – Fitoterapia II°

Instytut Sadkiewicza CPKZ

sobota, 9:00 do 17:00
22 lutego 2020

PRINT

Informacje dotyczące programu kursu:

dr Katarzyna Sadowska tel. 509 242 652;

Kurs – Fitoterapia II°

Do kogo skierowane:

Wszystkie osoby zainteresowane stosowaniem roślin leczniczych w profilaktyce i  wspomaganiu klasycznej terapii. Kurs dla osób pracujących w służbie zdrowia, poszukujących wiedzy na własny użytek jak również dla osób pracujących w sklepach zielarsko-medycznych. Ze względu na pogłębianie wiedzy i analizowanie konkretnych przypadków zdrowotnych wskazana jest podstawowa znajomość właściwości i stosowania surowców zielarskich.  Zalecane ukończenie Kursu Zielarz-fitoterapeuta.

Program szkolenia zakłada ścisłą współpracę zielarza-fitoterapeuty z lekarzem i dietetykiem.

Cel kursu: umiejętność właściwego doboru surowców zielarskich, suplementów diety, zaleceń dietetycznych oraz dotyczących stylu życia do konkretnych przypadków medycznych. Etyczne podejmowanie decyzji w prowadzeniu porady fitoterapeutycznej.

Efekty szkolenia: Osoba po ukończeniu szkolenia zna kompetencje zielarza-fitoterapeuty i ma świadomość konieczności współpracy z lekarzem. Potrafi podjąć decyzję o udzieleniu porady lub odstąpieniu uwzględniając stan zdrowia  zainteresowanego.  Potrafi doradzić stosowanie odpowiednich preparatów zielarskich i wskazać korzyści z ich stosowania. Szczególnie w przypadku chorób przewlekłych łączy zalecenia zielarskie ze zmianą stylu życia i diety.  Zna omawiane surowce zielarskie i potrafi dokonać ich oceny towaroznawczej.

Kurs kończy się egzaminem po którym absolwenci otrzymują Zaświadczenie ukończenia kursu.

Instytut Sadkiewicza – Centrum Przyjaznego Kształcenia Zawodowego jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego działającą w formach pozaszkolnych zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół nr 5/12 wydane przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Profil dydaktyczny kursu:

Wśród wykładowców znajdują się pracownicy naukowo-dydaktyczni bydgoskich Uniwersytetów, będący specjalistami w zakresie prowadzonych przedmiotów. Część zajęć prowadzonych jest przez lekarzy praktyków i farmaceutów. Przekazywana wiedza jest zgodna z aktualnymi monografiami roślin leczniczych zawartych w Farmakopei Polskiej i Europejskiej; ESCOP (European Scientific Cooperative on Phytotherapy); Komisji E; EMA (European Medicines Agency) -Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC) oraz przepisami i zasadami pozyskiwania surowców zielarskich. Zioła, suplementy i inne terapie zaliczane do nurtu medycyny alternatywnej nie będą przedmiotem kursu.

Ramowy program szkolenia:

 1. Podstawowe zasady porad fitoterapeutycznych uwzględniające bezpieczeństwo zainteresowanego. Schemat wywiadu fitoterapeutycznego i warunki podejmowania decyzji o udzieleniu porady.
 2. Przegląd surowców zielarskich mających zastosowanie w omawianych jednostkach chorobowych.

Substancje czynne/Wskazania/przeciwwskazania/interakcje.

 1. Studium przypadku – omówienie przebiegu porady fitoterapeutycznej i zaleceń.
 2. Zapoznanie się z omawianymi surowcami zielarskimi i sporządzanie właściwych postaci farmaceutycznych.

Szczegółowy program szkolenia:

Temat Liczba godzin Osoba prowadząca
1. Etyka zawodu zielarz-fitoterapeuta.

Choroby układu oddechowego, choroby infekcyjne.

2 W

 

8 (W-4, Sp – 2, Lab.-2)

Dr K. Sadowska

 

Dr D. Modnicki

2. Zioła w pediatrii, odporność, zioła witaminowe. 7 (W-5,  Sp.-2) Dr J. Obuszewski
3. Choroby układu pokarmowego. 8 (W-4, Sp – 2, Lab.-2) Dr D. Modnicki
4. Choroby metaboliczne i przewlekłe. 8 (W-4, Sp – 2, Lab.-2) Dr J. Obuszewski
5. Choroby autoimmunoagresji. Choroby endokrynologiczne. Zioła wspomagające odchudzanie. 7 (W-5,  Sp.-2) Dr J. Obuszewski
6. Środki uspokajające, adaptogeny, stymulatory. Hortiterapia. 8 (W-4, Sp – 2, Lab.-2) Dr M. Balcerek
7. Choroby nowotworowe, problemy urologiczne, okulistyczne. Choroby układu krążenia. 8 (W-3 nowot., W- 2 krążenie, W- 2 urol. W- 1 okul.) Dr D. Modnicki
8. Choroby dermatologiczne i defekty kosmetyczne. 8 (W-5, Sp – 1, Lab.-2) Dr M. Balcerek
9. Zaliczenie kursu Fitoterapia II°

Liczba godzin: 64 godziny dydaktyczne, w tym wykłady, ćwiczenia studium przypadku, ćwiczenia laboratoryjne.

Forma szkolenia: sobota i niedziela

Weryfikacja efektów kształcenia: egzamin testowy, pytania problemowe i rozpoznawanie surowców zielarskich.

Materiały szkoleniowe w formie wykładów przesyłanych elektronicznie, platforma e-learningowa: www.edubake.edu.pl

Forma kursu: zjazdy sobota i niedziela, na ogół dwa razy w miesiącu:

Termin rozpoczęcia 22 lutego 2020 r.
Kolejne terminy: 22,23 luty, 15,16 marca, 18, 19 kwietnia, 9,10 maja. Egzamin 6 czerwca.

Planowane rozpoczęcie kursu:luty/czerwiec 2020 – zakończenie koniec czerwiec 2020

Miejsce kursu: Bydgoszcz ul. Startowa 2,

Instytut Sadkiewicza – Centrum Przyjaznego Kształcenia Zawodowego.

Cena kursu: 2.100 zł ( dwa tysiące sto złotych ) brutto  w tym 200 zł wpisowego (bezzwrotne)

Obowiązek odpłatności powstaje na podstawie oświadczenia złożonego najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem pierwszego zjazdu.

 1. Opłata może być uiszczana jednorazowo lub w systemie miesięcznie.
 2. Wyboru systemu uiszczania opłat należy dokonać w oświadczeniu. Jeżeli wybór nie zostanie dokonany, przyjmuje się, że opłata zostanie uiszczona jednorazowo.
 3. W przypadku przyjęcia kandydata na kurs po pierwszym zjeździe, uiszcza on opłatę zgodnie z wybranym systemem uiszczania opłat, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia.
 4. Opłatę uiszcza się w formie bezgotówkowej na indywidualny rachunek bankowy. Za datę dokonania opłaty przyjmuje się datę uznania rachunku Szkoły.
 5. Za kształcenie w kursie uczestnik uiszcza opłatę w następujących terminach:   jednorazowo – najpóźniej do dnia pierwszego zjazdu;  w systemie miesięcznym – najpóźniej do dnia pierwszego zjazdu pierwszą ratę i pozostałe raty do 7 dnia w kolejnych miesiącach.
  1. Za opóźnienie w uiszczeniu opłaty, pobierane są odsetki ustawowe.
  2. Odsetki są pobierane, jeśli opóźnienie przekroczy 3 dni.

Informacje dotyczące programu kursu:

Minimalna liczba osób 10.

dr Katarzyna Sadowska tel. 509 242 652;

e-mail:  roslinylecznicze@op.pl lub sekretariat@sadkiewicz.pl

wzór oświadczenia

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OPŁAT ZA KURS

…………………………………………………………….

imię i nazwisko osoby przyjętej na studia podyplomowe PESEL: …………………………………………………

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem kursu i z Zasadami pobierania opłat za kształcenie  w Instytucie Sadkiewicz CPKZ przy ZBPP sp. z o.o. w Bydgoszczy

WYBÓR SYSTEMU UISZCZANIA OPŁAT ZA STUDIA

Oświadczam, że opłatę za Kurs – Fitoterapia II° uiszczał/a będę*:

jednorazowo

miesięcznie

* właściwe zaznaczyć
Jeżeli wybór nie zostanie dokonany, przyjmuje się, że opłata zostanie uiszczona jednorazowo.

WNIOSKUJĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY TAK / NIE

……………………………………

(data i podpis Uczestnika)

Oświadczenie należy złożyć w oryginale lub przesłać skan dokumentu najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem pierwszego zjazdu.
Oryginał dokumentu należy przekazać najpóźniej w dni pierwszego zjazdu.

Efekty szkolenia:

Osoba po ukończeniu szkolenia zna podstawowe grupy związków czynnych, rozróżnia lek ziołowy od suplementu diety i tradycyjnej żywności, zna główne grupy wtórnych metabolitów roślinnych o znaczeniu terapeutycznym, potrafi omówić właściwości i zastosować zioła w wybranych jednostkach chorobowych.

Zna przeciwwskazania, ograniczenia i interakcje stosowania omawianych leków ziołowych. Posiada umiejętność asertywnej komunikacji z klientem szukającym porady fitoterapeutycznej. Zna etyczne aspekty pracy zielarza fitoterapeuty i rozumie konieczność współpracy z lekarzem, farmaceutą i dietetykiem.

Informacje dotyczące programu kursu oraz wszelkie pytania prosimy kierować:

dr Katarzyna Sadowska

telefony kontaktowy

tel. 509 242 652  Dr Katarzyna Sadowska

tel. 52 365 05 10 sekretariat szkoły

e-mail:

roslinylecznicze@op.pl

sekretariat@sadkiewicz.pl

Instytut Sadkiewicza – Centrum Przyjaznego Kształcenia Zawodowego jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego działającą w formach pozaszkolnych zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół nr 5/12 wydane przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy.